กำหนดการ ปฐมนิเทศ  และแถลงข่าว โครงการ "ดาวเด่นบัวหลวง 101  ครั้งที่ 10"

วันที่  4 - 6 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ เวลา วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ชั้น 5 08.00 - 08.30
 • ลงทะเบียนและจับฉลากหมายเลข (พร้อมรับประทานอาหารว่าง)
08.30 - 09.15
 • ทำความรู้จัก / แนะนำตัว  (ทีมตาวิเศษ)
09.30 - 10.30
 • อาจารย์ธงชัย รักปทุม  ศิลปินแห่งชาติ
  บรรยาย "ความหมายของหัวข้อ "ประเทศไทย : อรุโณทัยแห่งจินตนาการ"
10.30 - 11.30
 • อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ
  แนะนำกิจกรรมกลุ่มเพื่อวาดภาพ "ประเทศไทย : อรุโณทัยแห่งจินตนาการ" 
11.30 - 12.00
 • แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน  10 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน 
12.00 - 13.00
 • รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.50
 • ปฎิบัติงานกลุ่ม
17.30 - 18.30
 • รับประทานอาหารเย็น  / เดินทางเข้าที่พัก
สถานที่ เวลา วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน  2560
ชั้น 5 08.00
 • ลงทะเบียน
08.00 - 17.30
 • ปฎิบัติงานกลุ่ม / ถ่ายทำคลิปแนะนำตัว
12.30 - 15.30
 • อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
  สรุปงานวาดภาพกับนักศึกษา / เคลือบงาน
17.30
 • รับประทานอาหารเย็น  / เดินทางเข้าที่พัก
สถานที่ เวลา วันจันทร์ที่  6  พฤศจิกายน  2560
ชั้น 5 8.00 -8.30
 • ลงทะเบียนนักศึกษา 
9.00 - 10.30
 • บรรยาย "การเตรียมตัวสร้างสรรค์งานศิลปะ"
  โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ
10.30 - 11.30
 • บรรยาย "อัตลักษณ์กระบวนการและมิติในการแสดงออก"
  โดย ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ  
  11.30 - 12.00
 • ทำความเข้าใจกับนักศึกษา เรื่องการใช้พื้นที่หอศิลป์ฯ , การใช้ของส่วนรวม และการอยู่ร่วมกัน
  โดย อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา กรรมการโครงการ
  12.00 - 13.00
 • รับประทานอาหารกลางวัน
งานแถลงข่าวโครงการ
ชั้น 5 13.30 - 14.00
 • ลงทะเบียนสื่อมวลชน
14.00 - 14.30
 • บรรยายพิเศษ โดย  ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติ
14 .30 น.
 • เริ่มงานแถลงข่าว
14.30 - 14.40
 • พิธีกร กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
14.40 - 14.50
 • ฉายวิดิทัศน์  กิจกรรมปฐมนิเทศ
14.50 - 15.20
 • แถลงข่าว โดย
  - คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิบัวหลวง และประธานโครงการฯ
  - ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ
  - อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ
  - ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติ
  - อาจารย์ธงชัย รักปทุม  ศิลปินแห่งชาติ
  - ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ
15.20 น.
 • ถ่ายภาพร่วมกัน  / นักศึกษายืนหน้าเวที
15.30 น.
 • ปิดการแถลงข่าว


กำหนดการแข่งขันและการบรรยาย โครงการ "ดาวเด่นบัวหลวง 101" ครั้งที่ 10
วันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2560
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สถานที่ เวลา วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ชั้น 5 8.30 - 9.00
 • ลงทะเบียน
9.00 - 09.30
 • อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา กรรมการโครงการดาวเด่นบัวหลวง กล่าวต้อนรับนักศึกษา
9.30 - 11.30
 • นักศึกษารับอุปกรณ์ และจัดพื้นที่สร้างสรรค์งานของตนเอง
11.30 - 12.00
 • แนะนำสี และอุปกรณ์ที่สนับสนุนในการแข่งขัน โดยผู้แทนบริษัท นานมี จำกัด
12.00 -15.00
 • รับประทานอาหารกลางวัน / ทำงานต่อ
18.00 น.
 • รับประทานอาหารเย็น / กลับที่พัก


การบรรยายพิเศษในระหว่างการแข่งขัน

วัน   เวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร
 อาทิตย์ 19-Nov 09.00 - 10.30 ประวัติศาสตร์จิตรกรรมไทยสู่ความเป็นจิตรกรรมร่วมสมัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ
 จันทร์ 20-Nov 09.00 - 10.30 "ตัว ตน" คนทำ "ศิลป์ กับ สังคมโลก" ศ.สตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ
 อังคาร 21-Nov 13.00 - 14.30 ธรรมะ - ศิลปะ กับการดำเนินชีวิต พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปญฺโญ วัดป่าสุคะโต
 พุธ 22-Nov 09.00 - 10.30 โอกาสทางอาชีพของนักศึกษาศิลปะ คุณประกิต กอบกิจวัฒนา 
Executive Creative Director บ.ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 พฤหัส 23-Nov 10.30 - 12.00 คุยกับนักสะสมศิลปะ ดร.ดิสพล  จันศิริ
    13.00 - 17.00 อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ มาให้คำแนะนำงานของนักศึกษา
 ศุกร์ 24-Nov 10.00 - 11.30 ประสบการณ์ตรงของศิลปินอาวุโส ศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี   
 เสาร์ 25-Nov 14.00 - 15.30 นวัตกรรมการออกแบบด้วย 4DNA ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง 
 อาทิตย์ 26-Nov   ไม่มีบรรยาย  
 จันทร์ 27-Nov 08.30 - 12.00 คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน  
    14.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล

หมายเหตุ  : กำหนดการและหัวข้อบรรยาย อาจเปลี่ยนแปลงได้ เวลาในการปฎิบัติงานภายในหอศิลป์  ตั้งแต่ 7.30 น. - 19.00 น.