หมายเลขชื่อ - นามสกุลชื่อเล่นชื่อสถาบัน
B01นายวิริยะ ไยยองบุญยองม.มหาสารคาม
B02น.ส.กาญจนา ทันเพราะอายมทร. อีสาน นครราชสีมา
B03นายธีระยุทธ แสงอาจสังเวียนม.ราชภัฎอุบลราชธานี
B04นายธนัญชัย แก้วเจริญเก้าม.กรุงเทพธนบุรี
B05น.ส.เกวลิน กระแสสินธุ์เดียร์ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
B06นายเกียรติภูมิ นานาวันสมิงม.ราชภัฏสกลนคร
B07นายอานนท์ อินทร์พลับนนท์มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
B08น.ส.ปิยาภรณ์ จ่ากลางเฟิร์นม.ราชภัฏนครราชสีมา
B09นายพีรพงษ์ ทองคำดีมอสม.ราชภัฎสงขลา
B10นายกมลาสน์ แสนเสนาะบังโก้ครุศาสตร์ จุฬา
B11นายตะวัน แก้วพรมตะวันม.ราชภัฏเพรชบุรี
B12น.ส.ธัญทิพย์ ศรีคำกีตาร์ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
B13นายอรรถพล กาละสารเต้ปม.ราชภัฏสกลนคร
B14นายปริญญา ศรีจันทะมอสม.ราชภัฎเลย
B15นายอนุวัฒน์ อภิมุขมงคลเจนม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
B16นายกฤติพงศ์ พรมจารีย์หยุ้งม.ราชภัฎมหาสารคาม
B17นายธีรวัฒน์ ลอดภัยลีฟม.ราชภัฎมหาสารคาม
B18น.ส.กาญจนา จีโนหงษ์ม.เชี่ยงใหม่
B19นายธำมรงค์ มุสิตังท็อปมทร. ธัญบุรี
B20น.ส.วรรณิดา คำแก่นแบ๋มม.ราชภัฎเชียงราย
B21น.ส.จิณห์นิภา กิตติกานต์เผ็ดศิลปกรรมศาสตร์ จุฬา
B22นายกิตติคุณ ธนะแพสย์แบงค์ม.ขอนแก่น
B23น.ส.อาริญญา กันธิโนเนยศิลปกรรมศาสตร์ จุฬา
B24น.ส.เมฐิณี ทิพย์เดชเมย์ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
B25นายอนุพัฒน์ อำภัยฤทธิ์สพูนมทร.ศรีวิชัย สงขลา
B26นายทศพล ยิ่งผลเปามทร.รัตนโกสินทร์ เพาะช่าง
B27นายธีรยุทธ ศรีชมพูเจมส์ม.ราชภัฏเลย
B28น.ส.มาลีเย๊าะ กาโมะซูม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
B29นายซองอุ๊ อุ๊ม.ราชภัฎเพชรบุรี
B30น.ส.ณัฐกาญจน์ พันธ์สถิตย์แอมม.ราชภัฎเชียงราย
B31นายนนทกร พุ่มเจริญแน็ควิทยาลัยช่างศิลป์
B32นายคมสัน ศิริโชติต้อมม.กรุงเทพธนบุรี
B33น.ส.ยุพาวดี โพธิ์พาฟ้าม.ราชภัฎอุบลราชธานี
B34น.ส.สุดารัตน์ หิงวันพิมม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
B35น.ส.ฐิติมา ศรีภูเก็ตไข่มุกม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
B36นายโกศล แก้วหอมคำสนมทร.รัตนโกสินทร์ เพาะช่าง
B37นายอาคเนย์ เพียรพานิชถุงเงินม.ราชภัฎภูเก็ต
B38นายลิขิต ตันอุตม์เชมทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
B39น.ส.ฟาราส บินยาฮายาฟาม.ราชภัฎสงขลา
B40น.ส.เกตนิกา เทพรักษาไวท์ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์
B41น.ส.พรพรรณ พ่วงพูนดรีมม.ราชภัฎอุตรดิตถ์
B42นายสุกลวัฒน์ แซ่ว่างอ๊อฟม.ราชภัฎเชียงใหม่
B43นายสุรพล สาระวันดวงม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
B44นายสืบศิลป์ อุสาฟานม.ราชภัฎภูเก็ต
B45นายพงศธร ทิพาเสถียรแมนม.ขอนแก่น
B46นายศุภเสกข์ สุวรรณกาญกูรโบ๊ทสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
B47น.ส.ศิริพร แสงสุขสว่างแพรวม.ราชภัฎนครราชสีมา
B48นายนวัต มหาตมวดีนีโอมศว
B49นายศิวกร บัวทองคริสมทร.ศรีวิชัย สงขลา
B50นายเสฎฐวุฒิ นนท์อ่อนบาสมทร.อีสาน นครราชสีมา
B51น.ส.วิภาภรณ์ เสนอใจนิ้งมทร.ธัญบุรี
B52นายฤทธิเดช เสียงเส้งเอ็มม.ทักษิณ
B53นายเทิดธันวา คะนะมะเทินจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร
B54น.ส.ผานิตชา จันทรสมโภชเพียวจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร
B55น.ส.สิฎฐิณัชฐา คุ้มศรีษะแอมป์มศว
B56น.ส.มัลลิกา พิชเคียนน้ำม.ราชภัฎเชียงใหม่
B57นายณัฐพล ศรีใจเบียร์ครุศาสตร์ จุฬา
B58น.ส.มนพัทธ์ สัจจาสัยมายด์ม.บูรพา
B59น.ส.ขวัญชนก วิริยศโมม.มหาสารคาม
B60น.ส.ศุภานัน รัตนสิงห์ป้อมม.ทักษิณ
B61นายภานุพงศ์ คำฝั้นป๊อปมทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
B62นายยุทธพงษ์ วงศ์ชัยไนท์ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
B63น.ส.สุภาภรณ์ เนื้อไม้เบิดม.เชียงใหม่
B64น.ส.มนพัทธ์ บุญบริบูรณ์สุขแคลายมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
B65นายนันทณัฎฐ์ เสาวรสณัฎฐ์ม.บูรพา
B66นายณวัฒน์ ตุ้ยโชติเบนซ์ม.ราชภัฎกำแพงเพชร
B67น.ส.ธนาพร วงศ์เจริญสถิตย์เหวยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
B68นายชัยชนะ ลือตระกูลแบงค์ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
B69น.ส.สินีนาถ เจริญรสแบมม.ราชภัฎกำแพงเพชร
B70นายชลากร ม่วงรักเอ็มวิทยาลัยช่างศิลป์