โครงการ ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑  ประจำปี ๒๕๖๐ (๑๘ – ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐)  

มูลนิธิบัวหลวง  และ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดโครงการประกวดศิลปิน  “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑"  ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้ศิลปินรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ตั้งแต่การทำงานร่วมกับผู้อื่น  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กลวิธี กระบวนการสร้างสรรค์งาน   และการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกัน ที่ผ่านมาเยาวชนที่ได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ต่างก้าวเดินและเติบโตในเส้นทางศิลปะในหลากหลายบทบาท   ไม่ว่าจะเป็นศิลปินอาชีพ ศิลปินอาจารย์   หรือโอกาสในการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑"  จึงนับเป็นเวทีสูงสุดเวทีหนึ่งของเยาวชน ที่เปิดโอกาสและเปิดโลกกว้างให้กับนักศึกษาศิลปะทุกคน

นับแต่โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ครั้งที่ ๗  ได้เริ่มกำหนดหัวข้อในการสร้างสรรค์งาน  เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดความคิด มุมมองและแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ โดยคณะกรรมการได้เสนอประเด็นในแง่มุมต่างๆ เพื่อกำหนดเป็นหัวข้อให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนอกเหนือจากความงามและคุณค่าในทางศิลปะ  เพื่อส่งเสริมให้งานศิลปะมีความสำคัญในบทบาทที่จะกระตุ้นเตือนสังคม อีกทั้งสร้างความระลึก หรือจิตสำนึกได้ต่อผู้ที่รับชม ทั้งยังทำให้ประชาชนทั่วไปมีความสนใจและเข้าใจงานศิลปะมากขึ้น 
 
โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ประจำปี ๒๕๖๐  คณะกรรมการได้กำหนดหัวข้อในการสร้างสรรค์งาน คือ  “อรุโณทัยแห่งจินตนาการ”  ซึ่ง อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ ได้ให้คำนิยามของหัวข้อดังกล่าว ไว้ ดังนี้
 
" ประเทศไทย  :  อรุโณทัยแห่งจินตนาการ "
 
รุ่งอรุณท้องฟ้าวันใหม่เริ่มแล้ว นับเป็นมิติแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะ ที่่ต้องขับเดลื่อนไปภายใต้ แนวคิดที่สอดคล้องและประสานกระบวนทัศน์ของโครงการ ดาวเด่นบัวหลวง และการพัฒนาชาติ ในยุคแห่งนวัตกรรมร่วมสมัยด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของประชาคมโลก  นิสิตนักศึกษาศิลปะของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทุกสถาบันที่มีโอกาสเข้ามาร่วมประกวด ในเวทีดาวเด่นบัวหลวง ซึ่งเป็นศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานศิลปะ และประชาชาวไทยทุกๆ หมู่เหล่าและองค์กร ล้วนเป็นสมาชิกของระบอบการศึกษาวิจัยและพัฒนา การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและการธุรกิจเศรษฐกิจแห่งชาติในระบบประชารัฐด้วยกันทั้งสิ้น ต้องปรับตัวและปฏิรูปตนเองให้เป็นสังคมแห่งปัญญาจินตทัศน์ ตามโลกที่เปลี่ยนไปก้าวไกลอย่างรวดเร็วเกินกว่าความคาดหวังของสังคมชาติบ้านเมืองในทศวรรษที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิง ดังนั้นประเทศไทยของเราก็ต้องเปลี่ยนปรับไปตามกระแสวิวัฒนาการความจริญก้าวหน้าของสัจจะแห่งรูปธรรมและนามธรรม มีที่มาที่ไปตามสภาวะของสิ่งแวดล้อมโลก สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี และศิลปะสร้างสรรค์สืบไป "ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ๒๕๖๐ ต้องสรรค์สร้างศิลปะ ต้องมีความใฝ่สูง ต้องมีความคิดที่ยิ่งใหญ่  และต้องเป็นพันธมิตรเศรษฐกิจศิลปกรรม"
 
                                            
 

ผู้ร่วมโครงการ

สถาบันการศึกษา จำนวน ๓๒ สถาบัน ๓๕ คณะ ประกอบด้วย
๑. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๓. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕. - มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
๖. - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
๗. - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๘. - มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
๙. - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ
๑๐. - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
๑๑. - วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๒. - มทร. ธัญญบุรี
๑๓. - มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๔. - มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
๑๕. - มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
๑๖. - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๗. - มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
๑๘. - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๑๙. - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๐. - มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
๒๑. - มทร. อีสาน นครราชสีมา
๒๒. - มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
๒๓. - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๔. - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๕. - มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
๒๖. - มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
๒๗. - มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
๒๘. - มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
๒๙. - มทร. ศรีวิชัย สงขลา
๓๐. - มหาวิทยาลัยทักษิณ
๓๑. - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๓๒. - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
๓๓. - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ
๓๔. - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
๓๕. - มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์