B43

นายสุรพล สาระวัน (ดวง)

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องดวง"