B38

นายลิขิต ตันอุตม์ (เช)

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องเช"